REGULAMIN BIEGU

z okazji 10-lecia PWSZ w Nysie
18 czerwca 2011 Nysa
Dystans 10 km - atest PZLA

Organizatorzy:

 • Akademicki Związek Sportowy Nysa.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
 • Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.

Przy współudziale:

 • Urzędu Miejskiego w Nysie.
 • Nyski Ośrodek Rekreacji.
 • Komendy Powiatowej Policji w Nysie.
 • Państwowej Straży Pożarnej w Nysie.
 • Straży Miejskiej w Nysie.
 • MUKS Gim2 Nysa.
 • Grupy biegowej Nysa Biega.
 • Studenckich Kół Naukowych: Medycyny Ratunkowej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Cele i założenia biegu:

 • popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej
 • propagowanie zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności
 • uczczenie 10-lecia istnienia PWSZ w Nysie
 • promocja PWSZ w Nysie
 • promocja miasta Nysy

Termin i miejsce:

 • Impreza odbędzie się w dniu 18 czerwca 2011 roku (sobota) w Nysie.
 • Start o godz. 15:00. Start i meta na ulicy Sudeckiej obok Gimnazjum nr 2.
 • Dystans 10 km ( 2 pętle po 5km), nawierzchnia asfaltowa 100%.
 • Trasa posiada atest PZLA.
 • Bieg odbędzie się przy zamkniętym ruchu ulicznym.
 • Ze względu na układ komunikacyjny miasta limit trasy wynosić będzie 01:30 h Jedna pętla: Sudecka, Prusa, Mickiewicza, Prudnicka, Celna, Rynek, Wrocławska, Parkowa, Piastowska, Krzywoustego, Wyspiańskiego, Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Sudecka.

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 • Uczestnikiem zawodów mogą być osoby, które do dnia 18 czerwca 2011 ukończą 16 lat, opłacą wpisowe oraz w biurze zawodów podpiszą oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Dz.U.nr 101 poz.1095 z dn.12.09.2001).
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w biegu (podpisanie oświadczenia w biurze zawodów przez rodzica/opiekuna prawnego).
 • Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.
 • Pomiar czasu prowadzony będzie elektronicznie z użyciem chipów i numerów jednorazowych ( nie pobieramy kaucji za chipy).
 • Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://www.super-sport.com.pl/zapisy/ oraz poprzez strony www.maratonypolskie.pl, nysabiega.pl do dnia 13 czerwca 2011r. lub w dniu 18.06.2011r. w Biurze Zawodów.
 • Od 13 czerwca do 17 czerwca 2011 r. organizator nie przyjmuje zgłoszeń.
 • Weryfikacja zawodników, przyjmowanie zgłoszeń, pobieranie opłaty startowej oraz wydawanie numerów startowych odbywać się będzie 18 czerwca 2011 w godz. 12.00 - 14.45 w Biurze Zawodów w Gimnazjum nr 2 w Nysie przy ulicy Sudeckiej (wejście od strony boiska sportowego).
 • Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 1 czerwca 2011 otrzymają pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem.
 • Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego i następnie uiszczenie opłaty startowej.
 • Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest umieszczony na liście startowej.

Wysokość opłaty startowej:

 • Do dnia 13 czerwca 2011r.- 25 pln.
 • W dniu zawodów 18 czerwca 2011r.- 40 pln.
 • Wpisowe należy wpłacać na konto organizatora :
  Klub AZS PWSZ Nysa, ul. Głuchołaska 12, 48-303 NYSA
  Nr konta: 49 1020 3714 0000 4902 0134 3227.
 • W tytule wpłaty należy wpisać: "bieg uliczny oraz imię i nazwisko uczestnika". W przypadku wpłat zbiorowych należy wpisać imiona i nazwiska wszystkich uczestników biegu, za których dokonywana jest opłata startowa.
 • Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. Osoba, której wpływ na konto w określonym regulaminem terminie nie został odnotowany, winna jest dopłacić różnicę wynikającą z wpłaty w terminie późniejszym.
 • Z opłaty startowej zwolnione są osoby powyżej 65 roku życia.

Klasyfikacja końcowa:

 • Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn :
 • Mężczyźni
  M16 16-19 lat (1995-1992)
  M20 20-29 lat (1991-1982)
  M30 30-39 lat (1981-1972)
  M40 40-49 lat (1971-1962)
  M50 50-59 lat (1961-1952)
  M60 60-69 lat (1951-1942)
  M70 70 lat i więcej (1941 i starsi)
 • Kobiety
  K16 16-19 lat (1995-1992)
  K20 20-29 lat (1991-1982)
  K30 30-39 lat (1981-1972)
  K40 40-49 lat (1971-1962)
  K50 50 lat i więcej (1961 i starsze)
 • przynależności do klasyfikacji wiekowych decyduje rok urodzenia.

Dodatkowe klasyfikacje:

 • Najlepsza Studentka i Student PWSZ w Nysie ( weryfikacja na podstawie legitymacji studenckiej).
 • Najlepsza Nysanka i Nysanin ( decyduje stałe zameldowanie w Nysie).

Nagrody:

 • Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:
  miejsce I - 750zł
  miejsce II - 650 zł
  miejsce III - 550zł
  miejsce IV - 350zł
  miejsce V - 250zł
  miejsce VI - 150zł
  Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Po dekoracji zawodnik ma obowiązek złożenia podpisu na liście nagród w strefie podium oraz wypełnienia stosownego oświadczenia.
 • W poszczególnych kategoriach wiekowych K i M za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar.
 • W kategorii najlepsza Nysanka i Nysanin, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar.
 • W kategorii najlepsza Studentka i Student PWSZ w Nysie, za miejsca 1-3 zwycięzcy otrzymują puchar.
 • Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.
 • Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg mają zapewniony od organizatora poczęstunek.
 • Pierwszych 280 zawodników otrzymuje pamiątkowy medal oraz koszulkę techniczną z biegu. ( w miarę możliwości finansowych będziemy się starać, aby każdy uczestnik otrzymał pełen pakiet startowy).

Postanowienia końcowe:

 • Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 • W ramach opłaty startowej uczestnicy otrzymują: numer startowy wraz z agrafkami, poczęstunek po biegu za okazaniem numeru startowego, wodę na trasie i po biegu.
 • Uczestnicy zawodów pokonujący trasę biegu w sposób niedozwolony i skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału w biegu decyzją organizatora.
 • Szatnie będą dostępne dla uczestników w budynku biura zawodów.
 • Zawodnicy oddają rzeczy zapakowane we własne worki (torba, plecak) z opisanym czytelnie numerem, zgodnym z numerem startowym uczestnika na przechowanie w depozycie . Oddawanie rzeczy będzie odbywać się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie rzeczy pozostawionych w szatni przez inną osobę.
 • Organizator nie prowadzi depozytu dla rzeczy wartościowych.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników. Wszyscy uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie biegu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorami:
Tomasz Kołodziej
tel. 608 595 509
[email protected]
Jacek Makowski
tel. 795 584 915
[email protected]

R E G U L A M I N - I Bieg Nyski (plik PDF, 254 kB)

1287 - 16.03.2011 - DRUKUJ drukuj

Nysa biega            nysabiega.pl

© 2010 Artur Kuniej. Wszelkie prawa zastrzeżone!